Algemene voorwaarden verhuur

Boeken, reserveren, betalen en annuleren

Hoe zit het met het boeken van fietsen of ander materiaal?

Zodra u online boekt, betaalt u via iDeal. Deze betalingen worden geregistreerd en afgehandeld via Pay.nl. Via dit platform zijn alle betalingen en of restituties of canceling weer te traceren. Het systeem geeft u 1.5 uur de tijd om de betaling af te ronden. Als dit niet binnen 1.5 uur gebeurt, is je reservering gecanceld.

Hoe zit het met reserveren en nog niet betalen? Dat kan altijd echter zodra er geen betaling is, kunnen we de beschikbaarheid niet garanderen. Het kan zijn dat je tot kort voor de reservering de aantallen nog niet weet of nog niet zeker bent of je uberhaupt wel komt. Neem dan even contact op met ons.

Hoe zit het met annuleren?

(kinder)fietsen, tandems en ander niet elektrisch materiaal:

Als je voor 48 uur tevoren annuleert is het kosteloos. 

Elektrisch materiaal:

Omdat het elektrisch materiaal qua aantallen wat schaarser is, hanteren we voor elektrisch materiaal een annuleringstermijn van 72 uur. Voor de overige voorwaarden geldt hetzelfde. 

 

NB Bij slecht weer: neem even contact met ons op, dan verschuiven we je reservering.

1.  Algemene voorwaarden RentTourBuy*

2.  Addendum voor elektrische producten

3.  deelname aan een tour of event, georganiseerd door Renttourbuy | Hoorn Information

* tevens van toepassing op het concept Hoorn Information te Hoorn. Waar staat Renttourbuy dient te worden gelezen Renttourbuy én Hoorn Information

 

DEFINITIES  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  fiets: een twee- of meerwielig voertuig dat wordt aangedreven door spierkracht via pedalen en dat een

snelheid heeft van maximaal 25 km/uur inclusief de accessoire(s) die worden gehuurd; 

huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit; 

verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; 

consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; 

schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van: beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de fiets, of van toebehoren (zoals een sleutel), of van fietsonderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de fiets en het derven van huurinkomsten; berijder: de feitelijk bestuurder van de fiets;  schriftelijk: in geschrifte of elektronisch. 

Artikel 1 – Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van fietsen tussen verhuurder en huurder. 

Artikel 2 - Het aanbod  

1. Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk of mondeling doet. 

Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een fiets. Anders kan het aanbod 7 dagen lang niet herroepen worden*. Het aanbod kan direct na uitbrengen worden aanvaard. 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van: 

-  de fiets; 

-  de huurtermijn; 

-  de huursom; 

-  de mogelijk bijkomende kosten; 

-  de hoogte van het eigen risico, of dit eigen risico kan worden afgekocht of niet 

-  de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. Deze waarborgsom bedraagt maximaal € 50,- (elektrische vervoersmiddelen) en kan contant of op een andere wijze worden betaald; 

-  het feit dat aanvaarding van het aanbod niet vrijblijvend is. 

In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is. 

In het aanbod staat de wijze van betalen en de manier van het stellen van zekerheid. 

Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Lukt het niet deze mee te geven bij het aanbod, dan worden de algemene voorwaarden in principe bij het sluiten van de overeenkomst meegegeven, maar bij een telefonisch gemaakte huurafspraak volgen ze later. 

Bij een via brief of mail gemaakte huurafspraak worden de algemene voorwaarden terstond meegestuurd. 

Artikel 3 - De overeenkomst  

1.             De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst hoort schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan. 

2.             De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt. 

Artikel 4 – Ontbinding (bedenktijd)  

Huurders hebben gedurende 7 weekdagen* na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen  verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie of via de website. 

In dat geval bestaat een uiterste bedenktijd van 48 uur. Het geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de consument tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd en de consument heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt. Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de consument gedeeltelijk uitgevoerd, dan geldt dat de consument de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de bedenktijd. 

4.1 Indien een aanvraag tot huren telefonisch of via de mail wordt gedaan binnen 7 weekdagen voor  ingang van de huurperiode geldt onderstaande schriftelijke of mondelinge annulering. 

Annuleringskosten zijn tot 48 uur voor de verhuurperiode kosteloos, voor elektrische producten (ook de E-Bike) geldt een annuleringstermijn van 72 uur. Hierna geldt: 

Binnen 72- 48 uur voor de verhuurperiode: 50% van het totaal overeengekomen bedrag.

Indien een deel van de overeenkomst wordt geannuleerd, geldt bovenstaande voor het niet afgenomen deel van de vooraf overeenkomen aantallen fietsen en of andere materialen. 

NB een overeenkomst komt tot stand zodra huurder schriftelijk of telefonisch akkoord gaat met de huurafspraken en heeft kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 5 - De prijs en de prijswijzigingen 

1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom komt duidelijk op de huurovereenkomst te staan. 

Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs. 

De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen. 

Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw. 

Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen. 

Artikel 6 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode 

1. Huurder moet de fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet de fiets daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet de fiets, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen. De huurder mag de fiets slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen. 

Komt de fiets niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de fiets onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat de fiets aan de verhuurder terug is gegeven. 

4. Als huurder de fiets niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat de fiets te laat terug komt. Na overschrijding met vijf uur kan per 

dag tot 11⁄2 keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen.  Als het onmogelijk is en blijft de fiets terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht. 

Artikel 7 – Betaling  

1.             Als de huurperiode binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst begint dan kan de verhuurder vooruitbetaling tot 50% van de huur vragen. Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen. 

2.             Zodra de fiets is ingeleverd betaalt de verhuurder de waarborgsom terug. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt zeker binnen twee maanden. 

3.             Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen. 

4.             Tenzij anders is overeengekomen, moet de huursom onmiddellijk voorafgaande aan de huurperiode betaald worden. Andere bedragen dienen betaald te worden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na 

ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het  verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.  5. Huurder is verplicht borg te betalen: € 25,00 voor een gewone 2-wieler en € 50,00 voor elk elektrisch apparaat.

Artikel 8 - Verplichtingen huurder  

1.    De huurder moet netjes met de gehuurde fiets omgaan en zorgen dat hij de fiets gebruikt zoals  dat bedoeld is. Hij moet bijvoorbeeld netjes omgaan met de oplader en regelmatig opladen. Het is  verboden om de fiets te gebruiken op een circuit, of op een terrein waarvoor de fiets niet geschikt is.  De fiets moet altijd op slot gezet worden met de sloten die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object. 

2.    Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij de fiets heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan de fiets ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan de fiets heeft gedaan die verwijderd moeten worden. 

3.    Huurder moet de bagage op de fiets zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen achterop, 

4.    De kinderen zitten in een kinderzitje (max. 25 kg) 

5.    Huurder moet er op letten dat niet iemand de fiets gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. 

6.    Huurder mag de fiets niet doorverhuren. 

7.    Huurder mag niet met de fiets naar andere landen.  

8.    Als de fiets kapot is, geldt artikel 10 lid 1 en mag de huurder er niet mee doorfietsen als dit het defect erger maakt. 

9.    Huurder is verplicht om de personen die hij de fiets laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden. 

10.  Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets. 

11.  de batterij van de e-bike wordt uitgenomen als de huurder de fiets afsluit en de fiets niet direkt in het zicht heeft

 

Artikel 10 - Instructies voor de huurder 

1.             Is de fiets zichtbaar kapot, heeft de fiets iets beschadigd of raakt de fiets vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen: 

-huurder informeert de verhuurder hierover; 

-huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt; 

-huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar; 

-huurder laat de fiets zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of   vermissing; 

-het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken. 

2.             Bij vermissing van de fiets is huurder verplicht melding te doen bij de politie ter plaatse en dient de sleutels van de sloten te overhandigen aan verhuurder.

De huurder is primair verantwoordelijk voor de diefstal van de fiets. 

Artikel 11 - Verplichtingen verhuurder 

1. Op het moment dat de verhuurder een (elektrische) fiets aan huurder meegeeft dan heeft deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting.  Ook zal de fiets schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder kenbaar) in technisch goede staat. Bij een elektrische fiets is de accu volledig opgeladen. 

De batterij van de e-bike wordt uitgenomen als de huurder de fiets afsluit en de fiets niet direkt in het zicht heeft

Huurder krijgt kosteloos een upgrade als er geen fiets kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie. Zo’ n upgrade lukt niet wanneer de overeengekomen fiets zich al in de hoogste categorie bevindt. 

Op de huurovereenkomst staan telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden. 

Onder adequate pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien een defect aan de fiets moet  worden gerepareerd. De fiets zal meteen gerepareerd worden, tenzij dit in redelijkheid niet kan. Indien  pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed. 

Verhuurder inspecteert de fiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. 

Dit geldt zowel bij inlevering van de fiets bij de eigen vestiging als bij inlevering van de fiets op een andere vestiging van dezelfde winkel. 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade  

1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk.

Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden. 

Huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de fiets heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal de fiets bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren als er schade is ontdekt. 

Als huurder een andere persoon op de fiets als passagier meeneemt of wanneer huurder een andere persoon de fiets laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of juist niet doen in overeenstemming met artikel 12 lid 1 en 2 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 13 - Gebreken aan de fiets en aansprakelijkheid van de verhuurder 

1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer 

huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd. 

Wanneer iemand die persoonsschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonsschade. 

Dat wat in artikel 13 lid 2 staat, gaat echter niet op, als er persoonsschade is, terwijl de verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder. 

De opgegeven actieradius van een elektrische fiets is niet meer dan een schatting. 

Artikel 14 - Schade en reparaties 

1. Reparaties aan de fiets zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de fiets. 

Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de fiets repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden. 

Als uitzondering op lid 2 is het huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden en  lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren of vervangen. Daarvoor is dus geen toestemming van verhuurder nodig. 

Als de fiets schade heeft tijdens de huurperiode, dan moet huurder de beschadigde fiets terugbrengen naar de vestiging waar deze gehuurd is. Partijen kunnen bij het melden van de schade afspreken dat dit op een andere locatie gebeurt. 

Huurder moet schade aan de fiets zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden. 

Indien verhuurder de verhuurde fiets niet tijdig repareert, terwijl verhuurder dat wel zou moeten doen, dan mag huurder de reparatie zelf (laten) doen en mag hij om vergoeding van zijn redelijke kosten vragen. 

Verhuurder is verplicht schade die is ontstaan door een gebrek aan de fiets in de volgende situaties te vergoeden: 

-        het gebrek was bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig en verhuurder wist hier van af of had van de gebreken af moeten weten; 

-        het gebrek zat er toen al, maar verhuurder heeft op het moment van de afspraak aan huurder gemeld dat de fiets het gebrek niet had; 

-        het gebrek is ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst, maar is wel aan verhuurder toe te rekenen. 

Artikel 15 - Ontbinding van de huur  

1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en de fiets terugnemen op het moment dat: - huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding; 

-        huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; 

-        verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij als hij hiervan op de hoogte was geweest- de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen. 

Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de fiets terug te geven. 

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder als gevolg van ontbinding op grond 

Artikel 16 - Klachten en Bemiddelingsregeling  

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen. 

Artikel 17 - Geschillenregeling 

1.             Geschillen tussen huurder handelend voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en verhuurder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot 

door verhuurder te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door huurder als verhuurder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Voertuigverhuur. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres: Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). 

2.             Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien huurder zijn klacht eerst tijdig bij verhuurder heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van huurder niet naar tevredenheid door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling is opgelost. 

3.             Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de huurder de klacht bij de verhuurder indiende, schriftelijk of in een andere door de 

Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet is opgelost. 

4.             Wanneer de huurder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is verhuurder aan deze keuze gebonden. Indien verhuurder een geschil aanhangig wil maken bij de 

Geschillencommissie, moet hij huurder vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Verhuurder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

5.             De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

6.             Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

Artikel 18- Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder  De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. 

Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. 

Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.

Artikel 20 - Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het  recht van een ander land van toepassing is. van dit artikel. 

 

Addendum voor de huur van elektrische apparaten:

De Segway / E-Step / E- Kickbike / E-Chopper / E-Bike / Ninebot / hoverboard  zijn niet toegestaan op zand, strand of in water 

Svp niet springen op de Fatmax

 

Artikel 1 

RentTourBuy is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende de Segway / E-Step /

E- Kickbike / E-Chopper/E-bike/Ninebot/hoverboard activiteit en/of Segway / E-Step / E- Kickbike / EChopper/E-bike/Niebot/hoverboard* rit aan deelnemer, derden en/of goederen * hierna te noemen elektrisch verhuurobject.

Artikel 2 

De huurder  stelt zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 

Artikel 3 

Betaling dient te geschieden vòòr levering van het  te huren elektrisch verhuurobject, tenzij anders is overeen-gekomen. 

Artikel 4 

Het elektrische verhuurobject mag alleen op de door RentTourBuy gestelde voorwaarden de openbare weg  betreden. In geen geval is het apparaat toegestaan op ondergrond anders dan verharde wegen. U mag geen van de voertuigen rijden op zand en of in het water of langs de vloedlijn.

Artikel 5 

Het elektrische verhuurobject  is verzekerd voor Wettelijk Aansprakelijkheid (geen casco dekking). Dit betekent dus dat alle schade, verlies en of diefstal aan en van het elektrische verhuurobject tijdens de huurperiode voor rekening van de huurder komt. Dit betreft ook schade aan en verlies van de (digitale) sleutel. Bij total loss verklaring en diefstal van het gehuurde verhuurobject  is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het elektrische verhuurobject.

Artikel 6

De overdracht van verantwoordelijkheid vindt plaats na ondertekening van dit document. 

Wanneer RentTourBuy  het transport van de gehuurde elektrische verhuurobjecten verzorgt vindt de overdracht van verantwoordelijkheid plaats wanneer de elektrische verhuurobjecten  uitgeladen / ingeladen zijn en de sleutels worden overgedragen aan de huurder bij uitgifte.

Artikel 7 

RentTourBuy is niet aansprakelijk voor schades gemaakt aan derden tijdens de huurperiode m.u.v. schades die onder de WA dekking van het elektrische verhuurobject vallen. Indien deze WA claims niet worden geaccepteerd door de verzekeringsmaatschappij is huurder aansprakelijk.

Artikel 8

Wanneer er een voorval heeft plaatsgevonden waarbij mogelijk schade is veroorzaakt, al dan niet direct zichtbaar aan de buitenkant van het elektrische verhuurobject, en met name wanneer het elektrische verhuurobject in contact is gekomen met water, dient dit direct gemeld te worden aan RentTourBuy. 

Artikel 9

Iedere berijder van het elektrische verhuurobject moet een korte rijvaardigheidstraining of uitleg van het gehuurde apparaat hebben ondergaan / gekregen. De verhuurder is hiervoor verantwoordelijk. 

 

Artikel 10

Iedere berijder van het elektrische verhuurobject dient dit document te ondertekenen waarop duidelijk vermeld staat dat de deelnemer aan het elektrische verhuurobject activiteit deelneemt op eigen risico.  Artikel 11

Deelname aan een activiteit met  Segway / E- Kickbike / E-scooter is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

Segway:           minimaal 45 kg, maximaal gewicht 115 kg, 16 jaar en ouder in geval van tours en 18 jaar en ouder bij zelfstandige huur zonder begeleiding. Voor een tour op het park geldt een minimum leeftijd van 8.

E-Bike:             u rijdt alleen op de E-bike, max 110 kg, geen kinderzitjes voor.

E-Chopper:       in het bezit van een brommer rijbewijs, 16 jaar en ouder. U rijdt alleen op de E-

 

chopper. Een kind met een maximaal gewicht van 20 kg is toegestaan bij de volwassen.

E-Step

minimale leeftijd 12 jaar. Niet op de openbare weg toegestaan. Gebeurt dit wel is dit voor eigen risico. U rijdt alleen op de E-step.

E-Kickbike

minimale leeftijd 16 jaar, max. 110 kg. U rijdt alleen op de E-Kickbike

Ninebot  

vanaf 8 jaar. Minimaal gewicht 25 kg. Niet op de openbare weg toegestaan

Electrische kinderstep: vanaf 6 jaar. Maximaal gewicht 40 kg. Geen volwassenen op deze step. Niet  op de openbare weg toegestaan.

 

Tevens wordt er alcohol- en of drugsvrij gereden en is de berijder niet zwanger (Segway)

 

Artikel 12

Huurder dient het verkeersreglement na te leven en plaatselijke verordeningen. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder. 

Artikel 13

Bij een vroegtijdige terug bezorging van het gehuurde het elektrische verhuurobject  blijft de volle huur gelden.  Artikel 14

Bij overhandiging van verhuurder van het elektrische verhuurobject wordt het verhuurobject door huurder geïnspecteerd.  U tekent voor de staat waarin het voortuig zich op dat moment bevindt.  De batterij van de e-bike wordt uitgenomen als de huurder de fiets afsluit en de fiets niet direkt in het zicht heeft

 

 

Deelnemers aan tour of ander evenement van Renttourbuy

 

Alle voorwaarden genoemd in bovenstaande artikelen zijn van toepassing.

Bij annulering van deelname aan een door Renttourbuy georganiseerde tour of evenement gelden de volgende voorwaarden:

- Annulering van de gehele tour of evenement tot 7 dagen voor aanvang van het evenement / tour - Annulering van een enkele deelnemer aan de tour/evenement is mogelijk tot maximaal 5 dagen voor aanvang van de tour/evenement met een maximum van 25% van het aantal deelnemers - Vermenigvuldiging met een enkele deelnemer aan de tour/evenement is mogelijk tot maximaal 5 dagen voor aanvang van de tour/evenement met een maximum van 25% van het aantal deelnemers - bij slecht weer is het mogelijk de tocht/evenement in dag/uur te verplaatsen.